Privacy Policy

An1mo V.O.F. is gevestigd in Meppel en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

An1mo | KvK nr.: 78399319 | Postbus: Valeriaan 17, 7944 NV  Meppel. | Tel.: 06 – 280 41 620 of 06 – 156 20 533.

Persoonsgegevens die wij verwerken

An1mo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Naw, bsn, rapportage, zorgplan en psychologische onderzoeken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

An1mo verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens: Psychologische onderzoeken, rapportage en zorgplan. An1mo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Leveren van begeleiding/behandeling en herindiceren van de zorg.

Minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 0655174412, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

An1mo neemt geen automatische besluiten door geautomatiseerde systemen en/of verwerkingen zonder dat daar een persoon of medewerker bij betrokken is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

An1mo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: 15 jaar/ Wettelijke verplichting.

Delen van persoonsgegevens met derden

An1mo verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

An1mo gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft ook het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek via ons contactformulier. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

An1mo zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

An1mo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via ons contactformulier. De directie zorgt ervoor dat de privacyverklaring wordt opgesteld en beschikbaar gemaakt wordt en blijft voor alle betrokkenen en klanten.

Taken en verantwoordelijkheden

De directie is verantwoordelijk voor;

  • het actualiseren van de privacyverklaring
  • wanneer er organisatorische veranderingen hebben plaatsgevonden
  • wanneer er met nieuwe informatieverwerkende systemen of faciliteiten gewerkt wordt
  • het beschikbaar stellen van de privacyverklaring voor betrokkenen en klanten
  • het opstellen van een privacyverklaring

Klachten en contact

Ben je het ergens niet mee eens of heb je een klacht? Mail je klacht via onderstaand contactformulier.

Contactformulier

4 + 3 =